GDPR

Publikováno:

Zpracování osobních údajů dle GDPR

Kamil Stöcker - LightBIKE zpracovává Vaše osobní údaje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Kamil Stöcker - LightBIKE, se sídlem Horní Bludovice 297, 739 37, IČO: 87507455 (dále jen "Správce").
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje

  • Osobními údaji, které Správce zpracovává, se rozumí:

jméno, příjmení, obchodní firma, doručovací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa, identifikační číslo podnikající fyzické či právnické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické nebo právnické osoby.

  • Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy, které jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, poskytnutí osobních údajů v případě, že to vyžaduje zákon, marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu.

Doba uložení osobních údajů

Správce uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje po dobu 5-ti let nebo dříve na základě odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Správce uchovává Vaše osobní údaje také po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

Předávání osobních údajů třetím osobám

  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje dalším subjektům než výše uvedeným ani třetím osobám ze zemí mimo EU a Evropského hospodářského prostoru.
  • Osobní údaje může Správce poskytnout těmto třetím osobám:

a) přepravci z důvodu plnění předmětu smlouvy, b) externí účetní firmě pro účely zpracování účetnictví, c) osobám poskytujícím Správci webové, serverové, cloudové nebo IT služby, d) externí advokátní kanceláři,

Práva subjektů údajů

  • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístup k Vašim Osobním údajům, Právo na opravu či aktualizaci Vašich Osobních údajů, Právo na výmaz ("právo být zapomenut") Vašich Osobních údajů, Právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku proti spravování Vašich Osobních údajů,

  • Veškerá svá práva můžete uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu Správce nebo elektronicky na e-mailové adrese info@lightbike.cz.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu a to v případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Doporučené zboží

Další doporučené zboží
MARF reklamní agentura